Het wegnemen van drinken en snoepjes, een dringende reden voor ontslag op staande voet?

De werkneemster in deze zaak was 23 jaar werkzaam als schoonmaakster in een bibliotheek. De vestiging waar deze werkneemster werkzaam was ging met ingang van 1 april 2016 sluiten en de werkneemster ging met ingang van de laatstgenoemde datum werken op een andere vestiging zijnde ook een bibliotheek. In de arbeidsovereenkomst van de werkneemster stond vermeld dat de werkneemster zich ermee bekend verklaart dat zij het vertrouwen geniet met betrekking tot de eigendommen van de klant van de werkgever en dat wanneer de werkneemster dit vertrouwen beschaamt door eigendommen van de klant van de werkgever weg te nemen, dit altijd wordt aangemerkt als een dringende reden met ontslag op staande voet tot gevolg. De bibliotheek was in deze zaak de klant van de werkgever. Op de eerste werkdag op de andere vestiging moest de werkneemster wegwijs gemaakt worden in het gebouw en werd de werkneemster door een collega daar rondgeleid. De leidinggevende was toen niet aanwezig. In de pauze kreeg de werkneemster drinken van deze collega. Deze collega deelde de werkneemster mede dat drinken, eten en snoepjes gewoon gepakt mochten worden tijdens de pauze. Aangezien dit ook was toegestaan in de vestiging waar de werkneemster eerder 23 jaar werkzaam was pakte de werkneemster regelmatig drinken en snoepjes. De werkgever kwam hier al snel achter door het bekijken van camerabeelden en heeft de werkneemster vervolgens op staande voet ontslagen.

De werkneemster heeft de kantonrechter o.a. verzocht het ontslag op staande voet te vernietigen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat het ontslag op staande voet ten onrechte is gegeven en dat het ontslag op staande voet vernietigd dient te worden.

In de wet staat vermeld dat zowel een werkgever als een werknemer de arbeidsovereenkomst per direct op grond van een dringende reden op mag zeggen en deze opzegging moet ook direct worden medegedeeld aan de wederpartij. Op grond van de wet worden voor de werkgever als dringende redenen beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer dat van de werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Relevant daarbij zijn aard en duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer zijn werk heeft vervuld en ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Er wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen dat er sprake is van een dringende reden om een arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen. Bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet dient de kantonrechter alle omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen. De kantonrechter moet hierbij de aard en ernst van de aangevoerde dringende reden afwegen tegen de door de werknemer aangevoerde (persoonlijke) omstandigheden.

In deze zaak vond de kantonrechter het van belang dat de werkneemster bij het werk in de bibliotheek zich in een vertrouwenspositie bevond. Het wegnemen van zaken van de bibliotheek, zijnde de klant van de werkgever, diende niet als een lichtvaardig voorval te worden aangemerkt. Desondanks heeft de kantonrechter geoordeeld dat er in dit geval toch geen sprake kon zijn van een dringende reden die een ontslag op staande voet kon rechtvaardigen. In de vorige vestiging waar de werkneemster 23 jaar lang werkzaam was, was het wel toegestaan om in de pauze eten, drinken en snoepjes te pakken. De kantonrechter vond het dan ook begrijpelijk dat de werkneemster afging op de mededelingen hierover van haar collega. De kantonrechter oordeelde dat het aan de werkgever was om de regels omtrent eten en drinken expliciet mede te delen aan de werkneemster en dat het passend was geweest als de werkgever de werkneemster een duidelijke (laatste) waarschuwing had gegeven. De kantonrechter vond het ook van belang dat de werkneemster 23 jaar lang goed had gefunctioneerd. Het ontslag op staande voet werd dus vernietigd door de kantonrechter en de werkgever moest de werkneemster weer toelaten tot haar werkplek.

Het is voor een werkgever dus aan te raden om steeds aan iedere nieuwe werknemer heel duidelijk de bedrijfsregels mede te delen en bij voorkeur deze bedrijfsregels schriftelijk vast te leggen. Anders kan dat een werkgever duur komen te staan. Voor een werknemer is het raadzaam om ingeval van een (dreigend) ontslag op staande voet wegens het overtreden van één of meerdere bedrijfsregels snel juridisch advies in te winnen, Ingeval u juridische bijstand wenst tot het opstellen van dergelijke bedrijfsregels of andere vragen heeft omtrent (het overtreden van) bedrijfsregels kunt u hierover contact met mij opnemen.

Mw. mr. M. (Marjolein) Ummels

Arbeidsrechtspecialist

Als advocaat verbonden aan De Rijk Van de Westerlo Advocaten te Helmond

Terug naar overzicht