Ontwikkelingen wetgeving met betrekking tot het incasseren van vorderingen

 


Indien de schuldenaar een geldvordering niet of niet tijdig voldoet, dient de schuldeiser vaak
kosten te maken om zijn vordering te innen. Deze kosten worden buitengerechtelijke incassokosten
genoemd. Voor de bepaling van de hoogte en betaaltermijn van deze kosten zijn nu wettelijke regels
vastgesteld.

 

Vanaf 1 juli 2012 geldt de Wet normering buitengerechtelijke kosten en het bijbehorende Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. De incasso kosten dienen per 1 juli 2012 volgens een
tabel te worden berekend en zijn aan een maximum gebonden. Deze regelgeving is vooral bedoeld
om consumenten en eenmanszaken, de kleine ondernemers, te beschermen tegen onredelijk hoge
incassokosten.

 

Wanneer de schuldenaar een consument is, worden de incassokosten berekend als percentage van
het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hierbij heeft te gelden dat hoe
hoger de vordering is, hoe lager het percentage is. Hierbij geldt een minimum van € 40,00 en een
maximum van € 6.775,00. 

 

Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf,
kan er bij overeenkomst van de wettelijke normering worden afgeweken. Voor consumenten is het
dus dwingend recht, voor bedrijven is het regelend recht.

 

Voorts geldt per 16 maart 2013 de nieuwe Wettelijke Regeling Betaaltermijnen welke in de gehele
Europese Unie van toepassing is verklaard voor rekeningen verzonden door een bedrijf/ondernemer
aan een ander bedrijf/ondernemer. Deze wet dient ervoor te zorgen dat bedrijven voortaan binnen
een termijn van 30 dagen betalen en dat zo méér snelheid optreedt in het betalingsverkeer.
Momenteel betalen (grote) bedrijven gemiddeld pas na 90 dagen de rekening, met als gevolg dat vele
partijen langer op hun geld moeten wachten. Partijen aan het eind van de keten moeten in sommige
gevallen heel lang wachten tot hun rekening wordt betaald.

 

Indien de 30 dagen termijn is verstreken mag automatisch een standaardboete voor incassokosten in
rekening worden gebracht, waarbij de hoogte van deze incassokosten is gebonden aan bovenstaande
tabel. Een uitzondering op de automatisch van toepassing zijnde incassokosten is mogelijk,
namelijk in het geval in onderling overleg een langere betalingstermijn is afgesproken, maar niet langer
dan 60 dagen. Een langere betalingstermijn is overigens enkel mogelijk als kan worden aangetoond dat die
betalingstermijn voor beide partijen niet nadelig is.

 

Voor informatie met betrekking tot dit artikel, het incasseren van vorderingen of de mogelijkheden
voor een incassopartnerschap kunt u zich wenden tot een van de advocaten van De Rijk Van de Westerlo
Advocaten.

 

Terug naar het overzicht