Zorgplicht banken

 

De economie verkeert in mineur. Menig bedrijf en particulier komt in financieel zwaar weer terecht.


De banken draaien met betrekking tot verstrekte financieringen de “duimschroeven” aan, en worden
tegelijk op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gewezen door overheid en ? juist; de rechter!


In de rechtspraak wordt namelijk al enige tijd erkend, dat de positie, die banken in het maatschappelijk
verkeer innemen een bijzondere zorgplicht met zich meebrengt ten opzichte van hun klanten doordat tussen
de bank en hen een contractuele verhouding bestaat, bijvoorbeeld middels een rekening-courantverhouding,
of een hypotheekverlening.


Ten aanzien van de particulier/consument, als geldlener, rust op een bank de verplichting zich ook de zorg
voor de financiële belangen van die particulier/consument aan te trekken. Wat houdt dat concreet voor een
bank in?


De bank heeft de verplichting om de particulier/consument op een volledige juiste wijze te informeren over
de omvang van de aan de door de particulier/consument aangegane financieringsschulden verbonden
(financiële) risico’s.


Ook dient een bank zich een beeld te vormen van de bij haar klant zijnde particulier/consument, door bij
zo’n klant na te gaan of deze over relevante beleggingservaring beschikt, de bereidheid heeft om financiële
risico’s te lopen, en ook de mogelijkheid heeft om eventuele risico’s, in financiële zin, te dragen.
Dit geldt ook ingeval een bank, via een tussenpersoon, aan een particulier/consument een geldlening (heeft)
verstrekt.


Alhoewel ook middels Europese regelgeving voormelde zorgplicht aan de banken is opgelegd is toch in het
recente verleden, en een en ander wordt nog eens versterkt door de kredietcrisis, gebleken, dat banken zich
vaak niet aan hun, hiervoor omschreven, verplichtingen hebben gehouden. Is daar wat aan te doen?


Het advies kan in deze gegeven worden om zelf maar eens na te gaan of de bank bij de hypotheekverstrekking,
geldkredieten et cetera zich aan voormelde zorgplicht heeft gehouden. Zo niet, dan zijn er juridische
mogelijkheden om de financieringsverplichtingen aan te (laten) passen, ja zelfs mogelijk te beëindigen.


Het is verstandig om daarvoor eerst adequaat juridisch advies in te winnen. Voor nadere vragen of advies
kunt u zich wenden tot een van onze advocaten.


Terug naar het overzicht