Schade door whiplash

 

Nekletsel dat automobilisten oplopen bij kop-staartbotsingen staat bekend als whiplash. Whiplash is een reeks van
klachten, pijn en beperkingen, over het algemeen bestaande uit nekpijnen, hoofdpijnen, duizeligheid, uitstraling
naar armen en schouders, zeer sterke vermoeidheid en concentratie- en geheugenstoornissen.


Deze vorm van letsel ontstaat vaak bij botsingen in het autoverkeer, wanneer de wagen van de betrokkene van
achteren wordt aangereden. Bij dit letsel kunnen ernstige afwijkingen ontstaan in het gebied van de hals of nek,
door beschadiging van wervels, het bandenapparaat en het ruggenmerg met de bijbehorende wortels.


Bij whiplash is er veelal sprake van een bewegingsbeperking van de nek, terwijl er verder een complex klachtenpatroon
aanwezig is. Naast de klachten als hierboven vermeld, ondervinden whiplashpatiënten vaak ook ernstige hinder van
versnelde vermoeidheid, slapeloosheid, verhoogde transpiratieneiging etc. Meestal verdwijnt dit beeld geleidelijk,
maar bij een aanzienlijk aantal patiënten kan het lange tijd aanhouden en zelfs een permanent karakter aannemen.
De gevolgen van een dergelijk ongeval kunnen dan ook zeer ernstig zijn.


Whiplashpatiënten functioneren vaak niet meer op het niveau van vóór het ongeval. Ze ondervinden problemen op het
werk, in het huishouden danwel met de sport of vrijetijdsbesteding. Het whiplashsyndroom lijdt vaak tot een aanzienlijk
werkverzuim en verlies van levensvreugde.


Het slachtoffer van het ongeval dient uiteraard schadeloos gesteld te worden voor de hem of haar geleden materiële
(kosten verblijf ziekenhuis, reiskosten, inkomstenverlies, kosten huishoudelijke hulp etc.) en immateriële schade
(smartengeld, dat wil zeggen schadevergoeding vanwege gederfde levensvreugde).


Voorts dient ook de vergoeding voor de toekomstige schade vastgesteld te worden, indien blijkt dat de opgelopen
whiplashklachten blijvend van aard zullen zijn. Voor het verhalen van de huidige schade en van de schade in de toekomst
is deskundige juridische hulp onontbeerlijk. Een advocaat kan met u alle elementen bespreken die juridisch en feitelijk
van belang zijn om te komen tot een nauwkeurige bepaling van de door u geleden en nog te lijden materiële- en immateriële
schade. De kosten verbonden aan een inschakeling van een advocaat dienen vergoed te worden door de veroorzaker van de
aanrijding danwel zijn wettelijk aansprakelijke verzekeraar, ervan uitgaande dat het ongeval niet aan uw schuld te wijten is.
Of u schuld draagt aan het ontstaan van een aanrijding kan eveneens beoordeeld worden door de door u ingeschakelde advocaat.


Gezien het feit dat de veroorzaker van de aanrijding danwel zijn wettelijk aansprakelijke verzekeraar de kosten rechtsbijstand
dient te voldoen in het geval de tegenpartij aansprakelijkheid heeft erkend dient u in dergelijke zaken nimmer een zogenaamde
no cure no pay afspraak te maken. Een dergelijke afspraak kost u alleen maar geld en is derhalve nadelig voor u.


Het spreekt voor zich dat het vorenstaande ook geldt indien u tengevolge van een ongeval ander letsel heeft opgelopen.


In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot mr. M.J.P.M. van de Westerlo, gespecialiseerd letselschadeadvocaat,
verbonden aan de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en werkzaam bij De Rijk Van de Westerlo Advocaten te Helmond.


Terug naar het overzicht