Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

 

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Dat is natuurlijk prima. Immers de kosten van een advocaat kunnen aanzienlijk zijn. Echter, het hebben van een Rechtsbijstandsverzekering betekent niet per definitie dat u uw belangen niet zou kunnen laten behartigen door een gespecialiseerde advocaat onder dekking van de rechtsbijstandspolis.

Het is voor rechtsbijstandsverzekeraars tegenwoordig wettelijk verplicht om de rechtsbijstandsverzekerde een vrije advocaatkeuze te bieden als er een procedure gevoerd moet worden. In dat geval heeft u als verzekerde vrije advocaatkeuze hetgeen inhoudt dat u recht heeft op kosteloze rechtsbijstand van een door u aan te wijzen advocaat, en dit alles dus onder polisdekking.

Van groot belang hierbij is dat het niet alleen gaat om procedures waarbij men verplicht is een advocaat in de arm te nemen, zoals o.a. het geval is bij rechtbankprocedures, maar ook in zaken bij de kantonrechter of de bestuursrechter, voor welke procedures geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt.

Alle rechtsbijstandsverzekeraars hanteren uiteraard polisvoorwaarden. Op basis van de polisvoorwaarden is het aan de rechtsbijstandsverzekeraar te bepalen op welk moment een procedure gevoerd zal worden. Is een procedure aan de orde dan staat het de verzekerde vrij om de advocaat te kiezen die voor hem/haar in de procedure zal optreden. Dit kan uiteraard de jurist in loondienst van de verzekeraar zijn, maar u kunt als rechtsbijstandsverzekerde ook voor een externe gespecialiseerde advocaat kiezen. De kosten van de door u gekozen externe advocaat moeten door de rechtsbijstandsverzekeraar worden voldaan en komen dus niet voor uw rekening. De rechtsbijstandsverzekeraar mag ter zake wel in haar polis een kostenmaximum opnemen ter dekking van de externe advocaatkosten. Het kostenmaximum is in het leeuwendeel van de zaken toereikend voor de externe advocaatkosten.

In de Wet op het financieel toezicht is het recht op vrije advocaatkeuze in het kader van een rechtsbijstandspolis naar aanleiding van een Europese richtlijn vastgelegd. Naar aanleiding van deze richtlijn hebben veel rechtsbijstandsverzekeraars hun polisvoorwaarden aangepast op het punt van de geschillenregeling. Het is echter in strijd met voornoemde Europese richtlijn om het recht op vrije advocaatkeuze dusdanig te beperken dat het voor u als rechtsbijstandsverzekerde onmogelijk wordt gemaakt om een advocaat te kiezen. Mocht dit het geval zijn dan is de rechtspraak hierover duidelijk en wordt zulks geclassificeerd als zijnde een onrechtmatige daad, hetgeen inhoudt dat zulks derhalve niet is geoorloofd en de rechtsbijstandsverzekeraar alsnog op uw uitdrukkelijk verzoek uw vrije advocaatkeuze dient te respecteren.

Overigens heeft u niet slechts recht op een advocaat naar keuze in het geval u een gerechtelijke procedure dient op te starten, waaronder dus ook uitdrukkelijk bezwaarschriftprocedures vallen jegens het UWV, de gemeente, of jegens andere (semi)overheidsinstanties, maar ook in het geval u het advies/standpunt van uw rechtsbijstandsverzekeraar, indien u het daar niet mee eens bent of twijfelt aan de juistheid daarvan, heeft u recht op een beoordeling van het standpunt van uw rechtsbijstandsverzekeraar door uw advocaat naar keuze, dit in het kader van de geschillenregeling welke in iedere rechtsbijstandspolis is opgenomen.

De Rijk Van de Westerlo Advocaten heeft een uitgebreide expertise op meerdere rechtsgebieden en wordt met grote regelmaat verzocht om op verzoek van de rechtsbijstandsverzekerde na een beroep op geschillenregeling, een zogenaamde second opinion uit te brengen.

In het geval u een geschil heeft of wordt geconfronteerd met een standpunt van uw rechtsbijstandsverzekeraar waar u het niet mee eens bent of waarover u twijfelt, neemt u dan contact op met De Rijk Van de Westerlo Advocaten. Zij kunnen voor u kosteloos beoordelen of ook u in het kader van uw rechtsbijstandsverzekering op grond van het polisblad en de polisvoorwaarden in uw specifieke situatie recht heeft op vrije advocaatkeuze of dat u gebonden bent aan de belangenbehartiging door de rechtsbijstand jurist of door een advocaat welke door de rechtsbijstandsverzekeraar wordt aangewezen en waarmee de rechtsbijstandsverzekeraar prijsafspraken heeft gemaakt. Bij De Rijk Van de Westerlo Advocaten is van dergelijke afspraken met rechtsbijstandsverzekeraars geen sprake. In ons advies houden wij louter en alleen rekening met uw belangen, en laten ons niet leiden door het standpunt/de belangen van de rechtsbijstandsverzekeraars.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen en/of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Mark van de Westerlo, advocaat
werkzaam bij De Rijk Van de Westerlo Advocaten
Kanaaldijk N.W. 89-91
5707 LC HELMOND
Tel.: 0492-538 570