Arbeidsrecht

ARBEIDSRECHT VOORTDUREND IN BEWEGING

Twee belangrijke wijzigingen met betrekking tot de tijdelijke arbeidsovereenkomst.

 

Met ingang van 1 juli 2014:

Vanaf 1 juli 2014 gelden beperkingen voor voorwaarden die in tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden opgenomen. Zo zal bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden het opnemen van een proeftijdbeding verboden zijn. Wanneer een werkgever wel een proeftijd wenst, dan dient hij een looptijd van de tijdelijke arbeidsovereenkomst met de werknemer overeen te komen, die langer duurt dan zes maanden. Voorts zal vanaf 1 juli 2014 in de Wet worden opgenomen dat een proeftijd bij opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nietig is.

 

Een concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt in principe verboden. Een uitzondering op het verbod om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen, is dat wanneer de werkgever een groot belang heeft bij het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om zijn bedrijfs – of dienstbelangen te beschermen.

 

Als een werkgever een concurrentiebeding niet duidelijk opschrijft, of niet in het concurrentiebeding aangeeft wat zijn belang is bij het opnemen van het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan de rechter zo’n concurrentiebeding op verzoek van de werknemer uit de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schrappen, of aanzienlijk matigen, ook de looptijd van zo’n concurrentiebeding.

 

Het advies aan werkgevers is dan ook om bij het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na te gaan wat exact de bedrijfs – of dienstbelangen zijn die de werkgever met zo’n concurrentiebeding wil beschermen. Als de conclusie van zo’n onderzoek luidt dat dergelijke bedrijfs – of dienstbelangen aanwezig zijn, dan dient de werkgever het concurrentiebeding zo te formuleren, dat het zonder meer duidelijk is wat de werkgever met zo’n concurrentiebeding beoogt, namelijk het beschermen van diens bedrijfs – of dienstbelangen. Kortom, opname van een dergelijk concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd houdt dus maatwerk in.

 

Het is dus aan te bevelen om alvorens zo’n concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst op te nemen, eerst de formulering – en haalbaarheid van zo’n concurrentiebeding, voor het geval daar een beroep op moet worden gedaan, te laten toetsen.

 

Voorts is nog een belangrijke verandering in de wetgeving met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zes maanden of langer belopen, dat bij dergelijke arbeidsovereenkomsten een wettelijke aanzegtermijn van één maand in acht moet worden genomen. Let op, de term aanzegtermijn is een andere dan de term opzettermijn. Immers, voor 1 juli 2014 geldt nog de regel dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd automatisch bij het einde van de overeengekomen looptijd eindigen. Vanaf 1 juli 2014 dient de werkgever de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Die aanzegtermijn geldt ook voor iedere opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met een looptijd van zes maanden of langer.

 

Vergeet de werkgever de aanzegging uit te voeren, dan dient de werkgever een boete aan de werknemer te betalen van ten hoogste één maand loon.


De nieuwe wettelijke regels met betrekking tot de proeftijd, en het concurrentiebeding gaan dus in voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die zijn gegaan vanaf 1 juli 2014. Let op, de aanzegtermijn moet per 1 juli 2014 al worden toegepast, ongeacht op welke datum de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten.

 

Vanaf 1 juli 2015:

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt de maximale termijn van de ketenbepaling/verlenging, oftewel de opvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Die termijn wordt alsdan teruggebracht van 3 jaar naar 2 jaar. Wel is het mogelijk om bij cao nog afwijkingen toe te staan. De maximale duur – en het maximaal aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag hooguit zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn, en dat in een periode van maximaal vier jaar.

 

Voorts wordt de zogenoemde tussenpauze, waarbinnen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als opeenvolgend, in feite als een automatische verlenging, wordt beschouwd, verruimd van drie naar zes maanden. Hiervan kan ook niet meer bij cao worden afgeweken. Een uitzondering van de voormelde ketenbepaling geldt voor werknemers onder de 18 jaar (kennelijk bedoeld om het midden- en kleinbedrijf, de winkelbedrijven daarmede te ontzien) mits de gemiddelde omvang van de verrichte werkzaamheden, en die wordt bepaald over de looptijd van de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ten hoogste 12 uur per week bedraagt.

 

Voorts geldt de ketenbepaling ook voor werknemers die onder de 18 jaar op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd arbeid verrichten, en die ten tijde van de duur van die arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de leeftijd van 18 jaar bereiken. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die loopt op de dag waarop de werknemer van 18 jaar bereikt, geldt als een eerste arbeidsovereenkomst voor de berekening van het aantal aangegane arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt alsdan berekend vanaf de dag dat de werknemer de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Leerlingen die een zogenoemde duale opleiding volgen, een combinatie leren met werken, zijn uitgesloten van de toepassing van de ketenbepaling.

 

Dus een belangrijke verandering per 1 juli 2015 is dat de tussenpauze, waarbinnen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als aaneensluitende arbeidsovereenkomsten worden beschouwd, wordt verlengd van 3 naar 6 maanden, waarvan dus ook niet bij cao kan worden afgeweken.

 

Tot zo ver de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2014 en per 1 juli 2015.

 

Ook onder de nieuwe wetgeving geldt “voorkomen is beter dan genezen” dus bij twijfel win tijdig het advies in bij bijvoorbeeld een der advocaten verbonden aan het advocatenkantoor De Rijk Van de Westerlo Advocaten te Helmond, die graag alsdan van dienst zijn.

 

DISCLAIMER

Na publicatie van bovenstaand artikel is de gewijzigde ketenregeling - onderdeel van de in het artikel beschreven Wet -
uitgesteld tot 1 juli 2015 (het blijft dus mogelijk om ingaande per 1 juli 2014 nog 1 jaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd twee keer
te verlengen binnen 3 jaar).