Algemene voorwaarden van De Rijk Van de Westerlo Advocaten B.V.

 

1.
De Rijk van de Westerlo Advocaten B.V. (hierna: DRvdW) is een besloten vennootschap, die tot doel heeft het uitoefenen van de rechtspraktijk daaronder begrepen de advocatuur;

 

2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan DRvdW, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde- of aanvullende opdracht;

 

3.
De werking van artikel 7:404 BW, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk volledig uitgesloten;

 

4.
Aan DRvdW verstrekte opdrachten worden door DRvdW uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden – en aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen;

 

5.
Indien bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DRvdW wordt uitbetaald;

 

6.
Bij de uitvoering van een opdracht mag DRvdW mede één of meer (rechts)personen betrekken, die niet direct of indirect aan DRvdW zijn verbonden. DRvdW is niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon of (rechts)personen onverhoopt mochten worden gemaakt. Ingeval voormelde (rechts)persoon of (rechts)personen een aansprakelijkheidsbeperking hanteren heeft DRvdW de bevoegdheid om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden;

 

7.
DRvdW brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een (indien van toepassing: een specialisten) uurtarief, een forfaitaire kantooronkostenvergoeding, en de aan de opdracht bestede tijd, te vermeerderen met de gemaakte kosten (verschotten e.d.) en BTW. DRvdW heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening te brengen forfaitaire kantooronkostenvergoeding (in beginsel, jaarlijks m.i.v. 1 januari) te wijzigen. DRvdW is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot op het honorarium, de kantooronkostenvergoeding, en de te maken kosten te verlangen;

 

8.
Betaling van declaraties van DRvdW dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding hiervan is de opdrachtgever automatisch jegens DRvdW in gebreke, en is de opdrachtgever vanaf het einde van voormelde termijn van 14 dagen aan DRvdW de wettelijke rente over het openstaande declaratiebedrag verschuldigd. De (buiten)gerechtelijke kosten, die DRvdW ter incasso van haar vorderingen dient te maken, komen voor rekening van de opdrachtgever;

 

9.
Op de rechtsverhouding tussen DRvdW en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch;

 

10.
In geval van geschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan geldt de Nederlandse tekst.  

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 4 maart 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17223797 en op 5 maart 2009 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch onder nummer 15/2009 alsmede zijn deze Algemene Voorwaarden vermeld op de website www.derijkvandewesterlo.nl.

 

 

Kantoorklachtenregeling van De Rijk van de Westerlo advocaten, gevestigd te Helmond


Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 1. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt(e) jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 2. klager: de cliënt(e) of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 3. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen De Rijk Van de Westerlo advocaten B.V., hierna te noemen: DRVdW en de cliënt(e).
 2. Iedere advocaat, verbonden aan DRVdW, draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.


Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling staat vermeld in- en is van toepassing op de overeenkomst van opdracht die tussen DRVdW en cliënt(e) is overeengekomen;
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling, die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde civiele rechter;


Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt(e) het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. J.W. de Rijk, als advocaat verbonden aan DRVdW, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris;
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt(e) tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet, met opgave van redenen, mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn, met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.


Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal éénmaal per kalenderjaar worden de verslagen en de aanbevelingen door de directie van DRVdW besproken en ter eventuele besluitvorming voorgelegd. Alle bij DRVdW werkzame advocaten worden daarover geïnformeerd.

Aldus vastgesteld te Helmond op 30 december 2015

 

De Rijk van de Westerlo advocaten B.V./DRVdW,
h.o.d.n. De Rijk van de Westerlo advocaten,
in deze vertegenwoordigd door mr. J.W. de Rijk
en mr. M.J.P.M. van de Westerlo