Letselschade

 

SCHADEVERGOEDING NA EEN ONGEVAL WAARBIJ U GEWOND BENT GERAAKT

Een ongeval, waaronder een verkeersongeval, een arbeidsongeval, of een ander ongeval kan
iedereen overkomen. Soms zijn de gevolgen klein maar de gevolgen kunnen ook ingrijpend
zijn en uw leven totaal veranderen indien u ten gevolge van het ongeval letsel oploopt.

 

Juridische hulp:
Uiteraard is uw herstel het allerbelangrijkste maar u krijgt ook te maken met de feitelijke- en
juridische afwikkeling van uw ongeval. Mr. M. van de Westerlo, werkzaam bij De Rijk Van
de Westerlo Advocaten te Helmond zorgt voor gespecialiseerde juridische hulp in het geval u
schade lijdt ten gevolge van een ongeval. Hij zal de door u geleden en / of nog te lijden
schade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

 

Letselschade:
Er is sprake van letselschade wanneer u door de schuld van een ander lichamelijk- en / of
geestelijk letsel en dus schade hebt opgelopen. Met andere woorden u bent, geheel of
gedeeltelijk, buiten uw schuld slachtoffer geworden van een ongeval tengevolge waarvan u
gewond bent geraakt en u derhalve schade lijdt.

 

Materiële schade en smartengeld:
De letselschade kan bestaan uit materiële- en immateriële schade. De immateriële schade
wordt ook wel smartengeld genoemd. Bij materiële schade dient u te denken aan o.a.
inkomensschade, pensioenschade, medische behandelingskosten, reiskosten naar artsen /
therapeuten, kosten van huishoudelijke hulp, kosten in verband met een beperking van uw
zelfwerkzaamheid, en de kosten, van een eventuele arbeidsre-integratie. Daarnaast kan er nog,
afhankelijk van uw persoonlijke situatie, sprake zijn van andere schade dan die hiervoor staat
vermeld. De hoogte van de totale schadevergoeding is afhankelijk van het soort letsel en de
daaruit voor u voortvloeiende beperkingen, uw leeftijd, uw beroep, en uw persoonlijke
omstandigheden.

 

LSA en WAA:
Mr. Van de Westerlo is een op het letselschaderecht gespecialiseerde advocaat. Hij is lid van
de Nederlandse Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en van de Werkgroep Artsen
Advocaten (WAA). De leden van deze verenigingen hebben zich gespecialiseerd in de
behandeling van letselschadezaken. Mr. Van de Westerlo was voordat hij o.a. als advocaat is
gaan werken paramedicus, en werkzaam in een revalidatiecentrum. Hij is daarom goed
bekend met de gevolgen die een ongeval voor u kan hebben.

 

Schadeafwikkeling:
Mr. Van de Westerlo behartigt in letselschadezaken alléén de belangen van slachtoffers. Hij
treedt in dit soort zaken nooit op voor een verzekeraar, zodat er nimmer sprake kan zijn van
een belangenverstrengeling. Hij neemt hierbij de zorg voor een optimale schadeafwikkeling
uit handen van het slachtoffer. Hij onderhoudt namens het slachtoffer de contacten met de
wederpartij en / of de verzekeraar, de medisch adviseur, en de arbeidsdeskundige. Op deze
wijze wordt voor het slachtoffer het beste resultaat bereikt.

 

Al sedert geruime tijd biedt mr. Van de Westerlo deze gespecialiseerde hulp aan. Hij werkt
daarbij intensief samen met zijn medisch adviseur en arbeidsdeskundige. Op deze manier
wordt op een evenwichtige en deskundige basis met de tegenpartij onderhandeld om voor u
als slachtoffer een maximale schadevergoeding te verkrijgen.

 

Tijdig inschakelen van gespecialiseerde hulp:
Indien u slachtoffer bent geworden van een ongeval kunt u beter niet te lang wachten met het
inschakelen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. De verzekeraar van de wederpartij
is immers een specialist en neemt in veel gevallen, zodra het ongeval bij haar bekend is,
contact met u op. Er wordt vervolgens veelal geprobeerd een bezoekafspraak met u te maken.
Een dergelijk bezoek wordt dan meestal afgelegd door een schaderegelaar die werkzaam is bij
dan wel voor de verzekeraar, uw tegenpartij. U dient zich goed te realiseren dat de
schaderegelaar die door de verzekeraar wordt ingeschakeld nooit onafhankelijk is en niet uw
belangen behartigd. Soms schakelt de verzekeraar een expertisebureau in. U dient zich goed te
realiseren dat ook het expertisebureau niet onafhankelijk is en niet uw belangen behartigt
maar die van de verzekeraar. U dient er als slachtoffer derhalve zèlf tijdig voor te zorgen dat u
op deskundige wijze wordt bijgestaan en zo mogelijk vanaf het eerste contact met de
tegenpartij.

 

Advocaatkosten:
De wet bepaalt dat indien de tegenpartij aansprakelijk is voor het u overkomen ongeval dat
ook de kosten van juridische bijstand (in dit geval de kosten van de advocaat) door de
tegenpartij dienen te worden betaald. Indien de tegenpartij derhalve aansprakelijk is komen de
advocaatkosten voor rekening van de tegenpartij. In beginsel zijn er dan ook voor u geen
kosten verbonden aan het verhalen van uw schade op de tegenpartij in het geval de tegenpartij
de aansprakelijkheid voor het ongeval heeft erkend en er een regeling in der minne (=buiten
de rechter om) wordt bereikt.

 

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval en twijfelt u of de door u geleden schade
verhaalbaar is op de tegenpartij dan kunt u contact opnemen met mr. Van de Westerlo, advocaat
te Helmond en lid van de LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten). Hij maakt met u graag
een afspraak. Het oriëntatiegesprek is kosteloos.

 

Terug naar het overzicht